arrow-left arrow-right ctaemail info language like place send services tel user zoom

Q.I.P. s.r.o.
Sokolova 696/32
619 00 Brno

Zákaznická linka
+420 543 250 835
Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.

Česky

NAPIŠTE NÁM

Prohlášení GDPR

E-mail je určen výhradně pro jeho adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému.

Informace o zpracování os. údajů dle čl. 13 nařízení GDPR

1. Identifikace správce a kontaktní údaje. Q. I. P. s. r. o., IČ: 255 37 652, se sídlem Sokolova 696/32, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 31514, web: www.qip.cz (dále jen „Správce“).

2. Kategorie subjektů údajů a zpracovávané osobní údaje. Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů (kategorie subjektů údajů viz níže) poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů, nebo je Správce může získat jinak:

(i) obchodní partneři a zákazníci Správce z řad fyzických osob (zejm. OSVČ) – jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných):

a) jméno a příjmení, b) titul, c) sídlo, d) informace o subjektu zapsané v příslušném veřejném rejstříku, e) identifikační číslo, f) daňové identifikační číslo, g) číslo účtu, h) telefonní číslo, i) e-mailová adresa, j) historie objednávek, k) historie přijatých a dodaných služeb/zboží a historie dalších údajů bezprostředně souvisejících s právním vztahem, l) historie vystavených daňových dokladů, m) platební historie, n) záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů, o) podpis

(ii) fyzické osoby jednající za obchodní partnery a zákazníky Správce z řad právnických osob – jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných): a) jméno a příjmení, b) titul, c) pracovní zařazení, d) telefonní číslo, e) e-mailová adresa, f) záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů, g) podpis

(iii) uchazeči o zaměstnání u Správce, se kterými Správce neuzavře pracovní poměr ani jiný smluvní vztah – jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných): Údaje uvedené v životopise uchazeče, popř. údaje získané při pracovním pohovoru, tedy typicky zejména: a) jméno a příjmení, b) rodné číslo, c) titul, d) rodné příjmení, e) zdravotní stav, f) adresa trvalého bydliště, g) telefonní číslo, h) údaj o řidičském oprávnění, i) údaje o předchozím zaměstnání, pracovní náplni atd., j) historie absolvovaných školení, k) podpis

(iv) potenciální obchodní partneři (OSVČ) + fyzické osoby jednající za potenciální obchodní partnery a zákazníky Správce z řad právnických osob, se kterými Správce komunikoval při své podnikatelské činnosti (zejména při zadání poptávky Správce na dodávku zboží a služeb ze strany těchto potenciálních obchodních partnerů, resp. nabídky Správce na dodávku zboží a služeb těmto potenciálním obchodním partnerům), se kterými ale Správce neuzavřel smluvní vztah – jsou zpracovávány zejména tyto osobní údaje (vedle případně dalších osobních údajů subjektem údajů sdělených či jinak získaných):
Údaje uvedené v nabídkách potenciálních obchodních partnerů, údaje získané při vzájemné komunikaci Správce a potenciálního obchodního partnera, tedy typicky zejména: a) jméno a příjmení, b) titul, c) sídlo, d) pracovní zařazení, e) informace o subjektu zapsané v příslušném veřejném rejstříku, f) identifikační číslo, g) daňové identifikační číslo, h) telefonní číslo, i) e-mailová adresa, j) historie objednávek, k) záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů, l) podpis

3. Účely zpracování a právní titul pro zpracování, oprávněné zájmy. Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:

(i) osobní údaje označené v bodě 2. odst. (i) a (ii) jsou zpracovávány za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to po dobu trvání smlouvy. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy.

(ii) osobní údaje označené bodě 2. odst. (i) písm. a), c), d), e), f), g), k), l), m) jsou dále zpracovávány za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona (zejm. daňové, evidenční účely), a to po dobu trvání smlouvy a dále po takovou dobu od ukončení smluvního vztahu se Správcem, která je vyžadována právními předpisy. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění právních povinností Správce.

(iii) osobní údaje označené v bodě 2. odst. (i) a (ii) jsou zpracovávány za účelem ochrany právních nároků Správce a subjektu údajů, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, např. v případě sporu se subjektem údajů, popř. při vymáhání (domnělých) nároků třetí strany, a to vše po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se subjektem údajů, při zohlednění maximální zákonné (objektivní) promlčecí lhůty doby. Činnost zpracování v sobě zahrnuje též možné předávání osobních údajů subjektům uvedeným v čl. 4 níže. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

(iv) osobní údaje označené v bodě 2. odst. (iii) jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče o zaměstnání u Správce. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 6 měsíců po přijetí příslušného pracovníka (tj. nikoliv uchazeče) na danou pracovní pozici po ukončení výběrového řízení. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

(v) osobní údaje označené v bodě 2. odst. (iv) jsou zpracovávány za účelem zvážení vhodnosti uzavření smluvního vztahu s potenciálním obchodním partnerem a jeho výběru. Tyto osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 3 let po ukončení komunikace s příslušným potenciálním obchodním partnerem. Právním titulem pro zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

4. Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny.

Osobní údaje byly a budou či mohou být předávány těmto kategoriím příjemců, a to pouze v nezbytném rozsahu vyplývajícím z činnosti, které příjemci pro Správce realizují, resp. v rozsahu, který Správci nařizuje zákon, resp. v rozsahu, který je nezbytný pro obchodní fungování Správce:

a) externí zpracovatelé – zejm. mzdová účetní, daňový poradce, firma poskytující služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, firma poskytující školení, auditorská firma, IT firma, smluvní lékař, advokátní kancelář, pojišťovna, případně další externí firmy poskytující další služby pro správce;
b) orgány veřejné správy na základě zákona;

Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupňovány žádným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.