arrow-left arrow-right ctaemail info language like place send services tel user zoom

Q.I.P. s.r.o.
Sokolova 696/32
619 00 Brno

Zákaznická linka
+420 543 250 835
Po - Pá 6:00 - 14:30 hod.

Česky

NAPIŠTE NÁM

Certifikace

Q. I. P. s. r. o. je společností, zajišťující žíhání, kalení, popouštění, cementaci, nitro-cementaci, nitridaci a povrchové kalení a další technologie tepelného zpracování.

Společnost Q. I. P. s. r. o. se sídlem v Brně byla založena jako zakázková kalírna v roce 1998. Základní strategie společnosti je zaměřena na poskytnutí komplexního servisu na špičkové úrovni všem našim zákazníkům v oboru tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů.

Tato strategie je podporována v oblasti technického servisu a know-how dlouhodobou úspěšnou spoluprací s VUT FS Ústavem materiálového inženýrství v Brně a v oblasti výrobní zejména vlastními inovačními aktivitami v budování a rozšiřování progresivní technologické základny. V obchodní oblasti je kladen silný důraz na rozšiřování široké spolupráce v rámci celoevropského průmyslového trhu.

Naše zkušenosti z oboru, porozumění potřebám a očekáváním zákazníků a široká škála nabízených služeb nám umožňuje vybu¬dovat úzké a dlouhodobé vztahy se zákazníky. Díky našim uvědomělým rozhodnutím a snaze o neustálé vylepšo¬vání jsme schopni zákazníkům nabíd¬nout více než kdy předtím.

Vrcholové vedení společnosti využívá následující postupy:

 • Neustále zjišťuje a vyhodnocuje potřeby a míru spokojenosti svých zákaz¬níků.
 • Aktivně rozvíjí svou nabídku služeb způsobem orientovaným na zákazníka.
 • Zavazuje se k včasnému plnění smluvených termínů zpracovaných dodávek.
 • Zaměřuje se na princip nulové chybovosti.
 • Vyhodnocuje funkčnost a efektivitu systému managementu kvality a zavazuje se k jeho neustálému zlepšování.
 • Rozšiřuje odborné znalosti svých zaměstnanců pravidelnými školeními a tréninky.
 • Svou činnost provozuje se zaměřením na cíle vyplývající ze systému managementu kvality, přičemž klade důraz na respektování a motivaci svých zaměstnanců.
 • Identifikuje a vyhodnocuje rizika pro zdraví a bezpečnost při práci a rozho¬duje o vhodných opatřeních.
 • Se zavazuje zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP pravidelným monitorováním bezpečnostních standardů na pracovišti.
 • Pravidelně sleduje nápravná opatření s cílem neustálého vylepšování systému QMS.
 • Se zavazuje dodržovat v rámci celé organizace, platné legislativní a jiné požadavky.
 • Bere v úvahu požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí během rozdílných fází naší činnosti a životních cyklů našich zařízení a strojů.
 • Je odhodláno chránit životní prostředí a klade důraz na oblasti znečištění ovzduší, udržitelného využívání přírodních zdrojů a neustálého vývoje své nabídky.

Vrcholové vedení naší organizace vytvořilo, zavedlo, aktualizuje a neustále udržuje postupy vhodné pro účely kontextu a se strategickým zaměřením organizace, zavazuje se k operativním reakcím na příslušné požadavky zákazníků zejména řešením rizik a příležitostí, které ovlivní shodu produktů a služeb a neustále tak bude zvyšovat spokojenost zákazníků. Vrcholové vedení vytvořilo, implementovalo a neustále udržuje a aktualizuje přijatou politiku QMS a poskytuje tím rámec pro stanovení cílů. Vrcholové vedení bude tímto zaměřením trvale prokazovat svou vůdčí roli a závazky a bude trvale určovat, chápat a neustále plnit požadavky zákonů a předpisů.

Certifikát

stáhnout v PDF zde


Certificate

stáhnout v PDF zde